Efektivně znamená bezpečně

INOVACE 2021:

Únikové cesty

Požadavky na únikové cesty a východy jsou uvedeny v bodě 2.3 přílohy nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Únikové cesty a východy musí svým druhem, počtem, kapacitou, technickým vybavením a provedením odpovídat požadavkům zvláštních právních předpisů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) - musí zůstat trvale volné, bez překážek a vést co nejvhodnější cestou k východu do volného prostoru nebo na bezpečné místo. V případě nebezpečí musí mít zaměstnanci možnost rychle a co nejbezpečněji opustit pracoviště.

Druh a počet únikových cest a dveří, kterými prochází úniková cesta, jejich kapacita, provedení a vybavení závisí na způsobu používání, vybavení a povaze pracoviště, jakož i na maximálním počtu osob, které mohou být na pracovišti přítomny. Únikové cesty, východy a evakuační výtahy na únikových cestách musí být trvale označeny značkami pro únik a evakuaci osob. Zkráceno, zdroj: www.bozpinfo.cz

Společnost uvex: science - not fiction

Společnost uvex slavila na posledním A+A mimořádný úspěch: její vystavovatelský stánek, který patřil k těm největším, přilákal více než 2 200 návštěvníků. K expozici uvexu se připojil i stánek značky HexArmor (USA) a návštěvníky veletrhu přitahoval kromě vystavovaných produktů i obrovský efektní hologram, který trojdimenzionálně znázorňoval jednotlivé produkty. 

Na veletrhu byl představen kromě jiného i nový systém ochrany obličej uvex pheos faceguard, který byl ergonomicky navržen na ochranu obličeje a krku. Štít lze za pomocí kinematické pružiny lehce uvést do klidové polohy přímo nad hlavou, což pomáhá odlehčit zatížení krční páteře. Nespornou výhodou tohoto štítu je inovativní polakování 'uvex supravision excellence', které zajišťuje z vnitřní strany odolnost štítu proti zamlžení a z vnější strany proti poškrábání. Tento štít si zákazník může pořídit ve dvou variantách - alternativně bez, nebo s ochranou sluchu.

Mnoho návštěvníků zaujaly m.j. uzavřené brýle uvex megasonic svým bezrámečkovým designem a optimalizovaným zorným polem, díky kterému poskytují uvex megasonic maximální výhled do všech stran. Jsou tedy vhodné i pro náročné práce ve ztížených okolních podmínkách. Zkráceno.

Bezpečnost při práci ve výšce: osobní ochranné prostředky proti pádu

Práce ve výšce patří k vysoce rizikovým činnostem. Následky pádu z výšky jsou zpravidla velmi vážné. Správná volba druhu a správné používání osobních ochranných prostředků proti pádu (dále jen "OOPP") je důležitým předpokladem odpovídající ochrany proti pádu. Nesprávná volba jejich druhu, chybná délka spojovacího prostředku, nevhodný prostředek držící tělo nebo zachycovací postroj, nedostatečná výška pro bezpečné zachycení pádu a další nedostatky v používání OOPP mohou vést i při zachycení pádu k úrazu. Proto se tento článek věnuje použití OOPP formou zadržení a zachycení pádu - viz ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu (dále jen "norma").Systém zachycení pádu nezabraňuje volnému pádu, dovoluje uživateli dosáhnout oblasti nebo poloh, ve kterých existuje riziko volného pádu, a pokud k němu dojde, je zachycen. Zkráceno.

Nepodceňujme nadměrný hluk  

Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 týkající se ochranných pracovních prostředků, staví riziko expozice nadměrnému hluku na stejnou úroveň jako riziko těžkých úrazů způsobených pádem z výšky, elektrickým proudem nebo vdechováním škodlivých látek. Firmy musí lépe vybírat odpovídající ochranné prostředky.

Evropské nařízení z roku 2016 řadí ztrátu sluchu mezi nejvýraznější zdravotní rizika na pracovišti. Každý zaměstnavatel musí svým zaměstnancům zajistit dostatečnou ochranu sluchu. Hluk patří mezi tři nejnebezpečnější zdravotní rizika. Konstantní hluk, kromě nebezpečí trvalé ztráty sluchu, zvyšuje stres, snižuje výkon a způsobuje další potíže. Na základě současných předpisů o bezpečnosti práce musejí zaměstnavatelé stanovit úroveň expozice hluku odhadem, nebo, v případě vyšších hladin hluku blížících se hygienickým limitům, měřením. Na měření hluku navazuje výběr správného osobního ochranného prostředku. Aby byla zajištěna řádná ochrana sluchu, je třeba zaměřit se i na školení a věnovat pozornost také tomu, zda ochranné prostředky zaměstnancům správně sedí a umožňují jim pohodlnou práci. Zdroj: www.tzb-info.cz

Snížení rizik při práci ve skladu

Analýza rizik společnosti Black & Decker (Czech) s.r.o., výrobce elektrického nářadí z Ústí nad Labem, obsahuje specifická zadání i pro hlavní sklad, ve kterém firma provozuje 4 VNA vozíky 'BT Vector VCE150A'. Jedno z těchto rizik - problém automatického zastavení VNA vozíku v uličce, pokud se tam vyskytne i člověk - vyřešila instalace systému PAS (Personal Alert System).

Patrik Hackel, Warehouse Manager společnosti, uvádí: "Hlavní riziko, tedy relativně časté potkávání vychystávačů a strojů ve stejných uličkách, nejsme nyní schopni organizačně nebo systémově (WMS) oddělit. Ulička je natolik úzká, že se v ní vozík a člověk nevyhnou. Používáme samozřejmě různá opatření na podporu bezpečnosti, například reflexní vesty, aby byl piker dobře vidět, nebo modrá světla na vozíku, aby si všiml přijíždějícího vozíku včas, ale ta riziko pouze mírně snižují. Abychom riziko ještě více snížili, zavedli jsme dokonce pravidlo, že kabina VNA stroje jde nahoru, až když vozík stojí na pozici."

PAS (Personal Alert System) od Toyoty

"Jde o dočasný kompromis. Zvýšení bezpečnosti na úkor dočasného mírného snížení efektivnosti. Ale už se zabýváme projektem úplně jiného řešení uspořádání skladu se spádovými regály, které oddělí práci pikerů a VNA vozíků. Pak už se chodec s vozíkem v uličce nepotká," pokračuje Patrik Hackel a dodává: "Riziko, které z možné kolize osoby s vozíkem vyplývá, nás dovedlo k řešení se systémem PAS od Toyoty, který vozík v přítomnosti osoby zastaví. A jen zastavený vozík je jistota. Hardware systému PAS je nainstalovaný přímo na vozíku, pikeři jsou vybaveni čipem. Pokud se vozík přiblíží, zastaví a na dispeji se zobrazí vysvětlení příčiny.  Zkráceno

Zpravodaj Státního úřadu inspekce práce č.3/2021