Kontakt redakce: Mgr. Hana Schwenger, inovace.b@t-online.de,  inovace.bp@gmail.com

Nový web: www.inovace.org (čeština), www.inovace.de (němčina)


Impresum: 

Vydává: INOVACE, Vydavatelství Hana Schwenger
e-mail: inovace.b@t-online.de, www.inovace.org
Šéfredaktorka: Mgr. H. Schwenger
Adresa vydavatelství a administrace:
Hornoměcholupská 662, 109 00 Praha 10
Odborný poradce: RNDr. A. Trka, CSc.
Kontakt: inovace.bp@gmail.com

Grafické zpracování a příprava k tisku: PROXIMA TISK, s.r.o.
Business centrum, Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3
e-mail: proxima@proxima.net, www.proxima.net
Tisk: Tiskárna Jiskra, spol. s r.o.,
Boleslavská 1366, 250 01 Brandýs nad Labem-St. Boleslav
Vychází čtvrtletně, roční předplatné 500 Kč

Redakční příspěvky, objednávky předplatného i inzerce přijímá redakce a administrace. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Přetisk dovolen pouze se souhlasem redakce, všechna autorská práva jsou vyhrazena. Redakce ani vydavatelství nenesou odpovědnost za správnost údajů v převzatých textech.
Podávání novinových zásilek povoleno ředitelstvím pošt Praha:
č. j. Nov. 5099 ze dne 16. 2. 1995.
Registrační číslo MK ČR E 7019, ISSN 2464-8434